Обустава пловидбе на целом току Дунава

Foto: Nenad Šone Mihajlovic

 

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Сл. гласник РС бр.73/10 ), издаје:

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 1/ 2017

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа водног саобраћаја, надлежни органи и организације водопривреде, пловидбени агенти, марине и наутички клубови као и остали заинтересовани учесници у пловидби да се:

Дана 08.01.2017 од 14,00 часова, услед појаве леда и ледохода у условима изразито ниских темепература:

1. Обуставља пловидба на целом току реке Дунав, од км. 845,6 (Прахово) до км. 1433 (Бездан), за све врсте пловних објеката осим бродова ледоломаца и бродова ангажованих за ванредне ситуације спашавања и трагања од стране надлежних органа, све до стварања услова за несметану и безбедну пловидбу,

2. Налаже се свим заповедницима бродова и власницима бродова да своја пловила склоне у безбедна привремена склоништа, зимовнике или луке и пристаништа по одобрењу надлежних лучких капетанија.

Шеф Лучке капетаније Београд
Шеф Лучке капетаније Бездан
Шеф Лучке капетаније Апатин
Шеф Лучке капетаније Нови Сад
Шеф Лучке капетаније Панчево
Шеф Лучке капетаније Смедерево
Шеф Лучке капетаније Велико Градиште
Шеф Лучке капетаније Кладово
Шеф Лучке капетаније Прахово
Шеф Лучке капетаније Сремска Митровица
Шеф Лучке капетаније Сента
Шеф Лучке капетаније Тител

Izvor: http://www.plovput.gov.rs/