Zahtev ministarstvu – dopuna pravilnika o određivanju sidrišta

ZAHTEV ZA DOPUNU PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SIDRIŠTA

“Službeni glasnik RS” broj 30 od 27. marta 2015.

Poštovani,

Navedeni pravilnik je bitno uticao na Plan obeležavanja unutrašnjih plovnih puteva na rekama Dunav i Tisa za 2017 godinu.

Sidrišta određena ovim pravilnikom i planom obeležavanja nisu dovoljna po svom broju, lokacijama i površinama akvatorije koju zauzimaju za normalno funkcionisanje plovidbe. Najočigledniji primer je nepostojanje predviđenog sidrišta opšte namene na potezu reke Dunav između 1166 km do 1059 km. i posebne namene između 1163 km do 1056 km. Između navedenih sidrišta nisu uzete u obzir potrebe za sidrištima u akvatoriji Pančeva, gde postoje, luka, bazen azotare i terminali naftne industrije, kao i potreba za sidrištima u zoni Smedereva.

Ako pretpostavimo potiskivani sastav u uzvodnoj plovidbi u modelu plovidbe A1 koji u 06.00 časova isplovi sa sidrišta Veliko Gradište na 1059 km i plovi prosečnom brzinom od 6 km na čas dozvoljenih 14 sati u okviru modela A1, sastav će do 20.00 kada treba da se zaustavi preći 84 km odnosno biće na poziciji 1143 km odnosno 22 km oko 4 sata plovidbe od najbližeg sidrišta opšte namene na 1165 km. Zapovednik ovakvog sastava se nalazi u objektivnom problemu kako da postupi. Ukoliko nastavi plovidbu, krši predviđeni model plovidbe, ukoliko se usidri na pogodnom mestu krši član 27 Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Koji zabranjuje sidrenje na plovnom putu, a članom 271 tačka 1a je predviđena kazna u rasponu od 20 000 do 150 000 dinara.

Članom 27 je predviđeno da se izuzetno zbog bezbednosti plovila i plovidbe, vanrednih uslova (magla, oluja, smanjena vidljivost i slično) ili ukoliko je to nužno zbog operativnih potreba transporta, plovilo se može sidriti i na ivici plovnog puta i van sidrišta, na način kojim se ne ugrožava njegova bezbednost i bezbednost plovidbe. Tako dolazimo do situacije da izuzetno u praksi postaje redovno, što dovodi do potrebe da se navedeni pravilnik dopuni u skladu sa realnim potrebama za sidrištima opšte i posebne namene.

Poređenja radi susedne države imaju veći broj određenih sidrišta, uglavnom su iskorišćene sve akvatorije koje omogućavaju bezbedno sidrenje i stajanje i nesmetano odvijanje plovidbe pored sidrišta. Kako takvo rešenje zahteva dosta vremena i rada, na određivanju lokacija i njihovom propisnom obeležavanju jedno od mogućih prelaznih rešenja bi moglo da bude u vidu privremene dozvole za sidrenje na svim pogodnim mestima, na kojima ne postoji izričita zabrana sidrenja i na način na koji se ne ometa ni ugrožava nesmetano i bezbedno odvijanje plovidbe.

Zahtev za dopunu pdf

Upravni odbor udruženja profesionalnih lađara Srbije