UPLS I УПЛС

Početkom oktobra je počelo izdavanje novih brodarskih knjižica. Izmenom pravilnika o lekarskim pregledima utvrđeno je koje zravstvene ustanove mogu da izdaju lekarska uverenja koji se u pisuje u novu knjižicu.

Napominjemo da lekarska uverenja izdata od ustanove koja nisu sa navedenog spiska, neće biti prihvaćena.

Za novu brodarsku knjižicu potrebno je priprmiti:

  • Образац бродарске књижице (Сл. гласник);

  • Фотокопија уверења о држављанству (оригинал на увид);

  • Очитана/фотокопија личне карте или пасоша;

  • За малолетно лице – фотокопија личне карте или пасоша родитеља подносиоца захтева;

  • Извештај о здравственој способности да је телесно и душевно способан за вршење одређеног посла на броду, издат према прописима којима је уређена здравствена способност члана посаде

  • Фотокопија овлашћења о оспособљености у трговачкој морнарици (не достављају приправници и лица опште службе: конобари, кувари, собарице, лекари и др.);

  • Фотокопија прве, односно претходне бродарске књижице (ако су исте раније издате);

  • Две фотографије димензија 3х3,5 cm (не старије од шест месеци)

  • Фотокопија уверења о положеном испиту за звање које се уписује

  • Доказ о уплаћеној републичкој административној такси.

Рачун: 840-742221843-57, број модела:97, позив на број:50-016

Износ динара: нова 2.430,00, замена 1.190,00.

Сврха дознаке: Административна такса Корисник: Буџет Р. Србије

р/б

Установа

Дом здравља Нови Београд, Омл. бригада 104

Др Милосава Грубачић, специјалиста медицине рада

Др Сергеја Ђокић, специјалиста медицине рада

Др Весна Јаковљевић, специјалиста медицине рада

Беопревентива д.о.о. Косте Главинића 2/55 11040 Београд

Др Снежана Петричевић, специјалиста медицине рада

Медикал Дентал група, Београд,

Др Миленко Новаковић, специјалиста медицине рада

Дом здравља Обреновац,

Др Горан Досев, специјалиста медицине рада

Дом здравља Сремска Митровица

Др Драгана Соларевић, специјалиста медицине рада

ЗЗЗР „Ендомед медицина рада”,

Др Снежана Милојевић, специјалиста медицине рада

ЗЗЗР „Егзакта медика”

Др Срђан Кисић, мр сци. мед., специјалиста медицине рада

Др Милета Миловановић, специјалиста медицине рада

Др Мирчета Ћапин, специјалиста медицине рада

Медигруп, ДЗ Ристић

Др Вера Арсић, специјалиста медицине рада

ЗЗЗР ЕРГО САНА

Др Јадранка Радић, специјалиста медицине рада

ЗЗЗР Нови Сад

Др Милорад Шпановић, др сци. мед., специјалиста медицине рада

ЗЗЗР ЖТП

Др Гвозден Радојковић, специјалиста медицине рада

ЗЗЗР МУП

Др Татјана Манојловић, специјалиста медицине рада

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”, Београд, Делиградска 29,

Проф. др Александар П.С. Миловановић

Др сци. мед. Срђан Борјановић

Др сци. мед. Срђан Борјановић

Прим. др Бранислав Марић

Доц. др Мартин Попевић

Прим. др Зоран Шекуларац

Проф. др Петар Булат

Прим. мр сци. мед. др Весна Јокић

Дом здравља Никшић

Др Ема Милић, специјалиста медицине рада