UPLS I УПЛС

Krajem januara ove godine predstavnici našeg Udruženja su imali radni sastanak sa predstavnicima MGSI za vodni saobraćaj i sa predstavnicima za inspekcijski nadzor istog ministarstva.

Teme koje smo predložili i obradili na sastanku su bile sledeće:

Rešavanje problema ovlašćenja
-priznavanje na Majni i kanalu?
-jedna kartica umesto dosadasnjih 7?
-zašto su oduzeta ovlašćenja kapetanima koji su ih imali pre izdavanja novih?
-sektori plovidbe i posebna ovlaštenja

Rešavanje problema lekarskog pregleda
-Ministarstvo treba da odgovori na koliko godina se izdaje lekarski pregled
Brojne pritužbe na privatne ordinacije koje samostalno određuju na koliko vremena treba da se radi (plaća) pregled.

Rešavanje problema brodarske knjižice
-vreme za koje mogu da urade knjižicu koja je po modelu EU i da bude priznata na Rajni

Rešavanje problema brodskog dnevnika

Predstaviti predlog obrazovanja kadrova za brodove
-brodarska škola

Problem odnosa kapetanija prema lađarima
-dežurstvo u kapetanijama
-davanje informacija
-kontrola saobraćaja
-uzajamno poštovanje
-predaja raporta u elektronskoj formi?

Problem rada inspekcije plovidbe
-povratak nadležnosti u odnosu na strane brodove
-edukacija pre sankcija
-sankcije za ponavljanje prekršaja

Odlaganje otpada
-Postavljanje kontejnera u lukama i pristaništima
-kontrola brodova i knjige smeća
-Postavljane barem dva mesta za odlaganje rabljenog ulja na Dunavu
-odlaganje smeća za putničke brodove
-Izbacivanje fekalija za putničke brodove
-Izbacivanje rabljenog ulja za putničke brodove

Problem kontakta stranih brodova sa kopnom nakon ulazne revizije

-Ledolomci
-Vatrogasni brodovi
-Preciznije obeležavanje ivica plovnog puta, imamo učestalija nasedanja pri niskim vodostajima koja se ne prijavljuju zbog nedostatka Insp.nadzora
-Normiranje sastava za prolazak kroz novosadske mostove i izmestanje brodova koji stoje u krivini na 1254km
-Obeležavanje sidrista i postavljanje dodatnih tabli
-Precizno odrediti normu za plovidbu u slučaju jakog vetra
-Izvršiti bezbednosnu proveru rada svih luka u Srbiji (neuslovna utovarna mesta, nebezbedni vezovi, oštecćne talpe, itd..)
-Izvršiti merenje i obeležiti plovni put kroz sektor Golubac (uz Srpsku stranu PP)

Odgovori ministarstva:

-Većina odgovora na zadate teme su bili da će se prelaskom na novu Uredbu o unutrašnjoj plovidbi uskladiti zahtevi i uslovi Evropske unije kao i da će se uskladiti standardi što se tiče brodskih dokumenata. Period koji je dat je dve godine.

-Za naša ovlaštenje Zapovednika A i njegove validnosti na Majna i Majna Dunav kanalu je rečeno da u slučaju prekršajne prijave od strane Nemačke policije dostavimo primerak Ministarstvu kako bi mogli da ulože zvaničan prigovor. Molio bih kolege koje su neprijatnost prekršajne prijave-kazne na Majni dobili, da nam pošalju kopiju na mejl Udruženja kako bi prosledili našem Ministarstvu.

-Za period od godinu dana je predviđeno pokretanje VTS centra sa 24h radnim vremenom i monitoringom plovidbe.

-Što se lekarskih pregleda tiče predstavnici Ministarstva su najavili da će poslti opomenu licenciranim zdravstvenim ustanovama tako da je neophodno da nam javite ukoliko smatrate da ste na lekarskom oštečeni po pitanju trajanja tj. validnosti pregleda.

-Brodarska škola pravi novi plan i program i vrši detaljne izmene u samom sistemu obrazovanja u skladu sa novom Uredbom.

-Inspekcija plovidbe je najavila proširenje kapaciteta zaposlenih u svim resorima tako da je otpočela kontrola i zatvaranje neuslovnih mesta za utovar istovar i pretovar robe kao i pojačan nadzor za domaće brodove. Iz inspekcije su još jednom apelovali na brodare i zapovednike brodova da im pošalju liste samokontrole (samoinspekcije) koje su navodno prosledili poslodavcima tj. firmama u Srbiji.
Mi smo u razgovoru zamolili da se prilikom inspekcijskog nadzora više vrši kontrola rada poslodavaca nego posade i da se pre svega postupa po zdravom razumu.

-Što se rada službenika u Lučkim kapetanijama tiče od strane pomoćnika ministra je NAGLAŠENO DA SAMO MINISTARSTVO vrši tumačenje zakona a ne službenici kapetanija.

-O problemu odlaganja smeća smo već nekoliko puta upozoravali i pisali a pre nekoliko dana, nakon našeg poslednjeg izveštaja o problemu odlaganja smeća u Prahovu, predstavnica Dunavske komisije u Beogradu je obećala da će se aktivno uključiti i angažovati za rešavanje ovog velikog problema.

NOVI ZAKON O PLOVIDBI – pripreme i rad Radne grupe

Započeo je rad Radne grupe za prilagođavanje novog zakona o plovidbi i zvanjima po direktivi Evropske Komisije a koji treba da bude implementiran u roku od dve godine. Sve zemlje Evrope su uključene, računajući i Švajcarsku, Srbiju i Ukrainu.

U radnoj grupi je predstavnik UPLS-a a na kontroli i analizi teksta su uključeni svi članovi Udruženja i zainteresovane strane.

U prilogu možete preuzeti tekst predloga nove Direktive kao i primedbe i zapažanja koja smo do sada obradili.

DIREKTIVA

Pravilnik o zvanjima

Primedbe i zapažanja UPLS

Veliki sastavi

Molim Vas pregledajte materijale i dajte svoje mišljenje.

Molio bih vas da komentari budu u formi kao što smo i mi predali, dakle navod člana pa tačke pa komentar na tekst. Napominjemo da je ovaj novi zakon od izuzetnog značaja za budućnost brodarstva u Srbiji pa je stoga i vaše uključivanje u analizu i predlog nedostataka od odlučujućeg značaja. Sve Vaše primedbe možete poslati na mejl Udruženja.

Trenutno je prioritet da se sačuvaju Stečena prava tj. da se novom uredbom ne oštete prava lađara kao pre 8 godina kada je većina lađara degradirana zbog lošeg tumačenja zakona.

Upravni odbor UPLS