Prilikom pogibije našeg mladog kolege, mornara Marka Paleževića početkom juna meseca, zatražili smo od Ispekcije plovidbe da obavi pregled broda Apatin 1, posade i dokumentacije. Takođe smo o ovom slučaju obavestili i inspekciju za rad. Po našim saznanjima brod nije imao adekvatnu posadu, posada nije bila pravilno ukrcana a brod je plovio bez dozvole i u nedozvoljnom režimu. Pri preuzimanju ličnih stvari pokojnog Paleževića pronađen je uredan ugovor o radu i BLANKO potpisan sporazumni raskid ugovora.
Inspekcija je izašla na pregled po službenoj dužnosti a u nastavku možete videti izveštaj sa uviđaja i Rešenje po obavljenom pregledu.
Mi smo po primljenom odgovoru Inspekcije plovidbe zatražili dodatno: očitavanje kretanja broda sa RIS servera kao i izvode overe brodskog dnevnika iz lučkih kapetanija, kako bi se utvdilo da li je brod po nalogu firme ozbiljno narušavao bezbednost plovidbe i kršio zakone Republike Srbije.

З А П И С Н И К

о инспекцијском надзору

Састављен дана 09.06.2020. год. у 12,00 часова у службеним просторијама инспекције безбедности пловидбе у Новом Саду Бул. М. Пупина бр. 16, Нови Сад, у поступку вршења ванредног теренског и канцеларијског инспекцијског надзора брода М/Б АПАТИН I“.

Инспекцијски надзор извршио: Иван Јовановић, покрајински инспектор безбедности пловидбе, инсп. лег. 007.

надзирани субјекат Привредног друштва „Vuković Commerce 2015“ из Ветерника, Новосадски пут 106, власник брода, М/Б Врбас I“, код којег је процењен критичан степен ризика.

Инспекцијски надзор је започет дана 08.07.2020. год. у 12,00 часова, у бродоградилишту Апатин.

Инспекцијски надзор је извршен на основу: Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС, број 36/2015, 44/2018 – др. Закон и 95/2018) и Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС, број 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 – др. закон, 92/2016 и 104/2016 – др. закон, 113/2017 – др. закон, 41/2018, 95/2018 – др. закон, 37/2019 – др. закон и 9/2020).

Инспекцијски надзор је покренут: по службеној дужности, по представци.

Налог за инспекцијски надзор: Издао Јово Милановић, шеф одсека за инспекцијски надзор у саобраћају Одељења за инспекцијски надзор у Сектору за саобраћај и инспекцијски надзор Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, бр. налога, 143-347-470-18/2020-05, од 08.07.2020. године.

Надзирани субјект је обавештен о предстојећем инспекцијском надзору: није обавештен због хитности поступка ванредног надзора нерегистрованог брода.

Инспекцијски надзор је почео у присуству Павла Сечивановића ЈМБГ: 0608948714084, одговорног лица предузећа „Vuković Commerce 2015“ Ветерник Новосадски пут бр. 106, МБ: 21085251, у бродоградилишту Апатин 08.07.2020. и службеним просторијама инспекције 09.07.2020.год.

Кратак опис предузетих радњи са доказима ради утврђивања чињеница у инспекцијском прегледу, базе података коришћене у поступку: Извршен увид у стање регистрације брода из електронског уписника Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу и тренутном месту стајања брода у Лучкој капетанији Нови Сад.

Утврђено чињенично стање (опис утврђених незаконитости и наложених мера): Инспектору је од стране органа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Сектор за инспекцијски надзор, достављена пријава Удружења професионалних лађара Србије о пловидби нерегистрованог брода АПАТИН I“ уз ангажовање нелегално укрцане посаде, уз захтев за истовремено обавештавање и надлежне инспекције рада. Инспектор је о достављеној пријави известио начелницу одељења инспекције рада Јужнобачког управног округа у Новом Саду Љиљану Стојшић, којом приликом је упознат да је надлежна инспекција рада већ обавештена истоветном пријавом од стране органа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Увидом у Лучкој капетанији Нови Сад утврђено је да је брод АПАТИН I“ на основу привременог сведочанства за једну вожњу одвезен у бродоградилиште Апатин, где се налази извучен на суво. По том сазнању начелница инспекције рада се изјаснила да ће даљи инспекцијски надзор код субјекта надзора спроводити самостално. Дана 08.07.2020. је извршен теренски обилазак и снимање стања пловила, где је констатовано да је брод АПАТИН I“ подигнут на суво (фото снимци у прилогу записника). Дана 09.07.2020. је у току канцеларијског надзора у службеним просторијама инспекције, инспектор упознат од стране законског заступника субјекта надзора Павла Сечивановића да су припадајуће исправе и књиге брода АПАТИН I“ изгубљене, о чему је именовани известио органе Лучке капетаније Нови Сад и поднео захтев ЈП „Службени гласник“ за оглашавање неважећим.

Констатација законитог пословања и поступања (у складу са врстом инспекцијског надзора која се врши): На основу утврђеног стања, сходно члану 251. став 1., а у вези са чланом 250. став 1 и члана 254. став 3. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, налаже се забрана пловидбе брода АПАТИН I“ до исходовања прописаних исправа и књига у месно надлежној Лучкој капетанији Нови Сад и попуне брода прописаним бројем овлашћених чланова посаде. Одговорном лицу субјекта надзора, Павлу Сечивановићу је предочено да ће по отклањању утврђених недостатака забрана пловидбе бити укинута посебним закључком инспектора, по извршењу контролног надзора на броду АПАТИН I“, у складу са контролном листом „2“ инспекције безбедности пловидбе.

Записник је прочитан и на њега су дате примедбе: Нема

Инспекцијски надзор завршен дана: 09.07.2020.год. у 13,00 часова.

Rešenje 15.07. 2020.

Zapisnik 08.07.2020.

Podsećamo sve kolege i učesnike u plovidbi da je pridržavanje zakona o radu i zakona o plovidbi osnova kapetanskog poziva. Uloga zapovednika je da se stara o bezbednosti broda i ljudi i da poštuje zakone koji prvenstveno služe da bi se sačuvali životi, izbegla materijalna šteta, sačuvala radna mesta i sačuvalo dostojanstvo profesije.

UPRAVNI ODBOR UPLS